Gdy upadniesz, wstań! Nie poddawaj się! My wspieramy Cię!

Ruch Chorzów slecioł drugi roz z rzyndu i piyrwszy roz we swojij prawie 100-letnij historii zagro we trzecij lidze. Klub rozpado sie na noszych oczach, a my? Nie mogymy pozwolić na to, coby znikli my ze piłkarskij mapy, niy ino Polski, ale i cołkigo świata.

Roz:

Dopiyro, co prziszed prezys Paterman do klubu i godało sie, że je tyn nosz zbawca, że je człowiyk, co tyn Klub wyciongnie ze biydy, ze kryzysu, że łocali Ekstraklasa… niy ocaloł ani Ekstraklasy, ani jak sie okozało piyrwszyj ligi.

Co wiyncyj, jego rzondy zacły sie łod tygo, że pożegnali my trynera Fornalika, poru fusbalorzy…do niykierych żol jakiś tam boł, abo jesce niy jedyn kybic żol mo…ale dzisioj, ze perspektywy tego czasu co to minoł, to chyba żalu miyć niy idzie, choby niy wiym co.

Dwa:

Pochytoł piyniondze… ale ino ze miasta, a swojij kasy, że niy mo, abo mo mało, to niy wciepowoł do interesu, a ło licyncja i spyłnanie wymogów łazioł prosić sie do Miasta Chorzów.

Trzi:

Wyciepuje nowygo trynera na drugigo, bo przeca Gucio to jego kumpel i niy może mu pedzieć słynne – raus! Za to dalyj wciongo nostympnych kumpli, niy swojich, a łod Gucia, tak zostoł nim Chouan Ramon Rotsa. Wyniki mioł nojlyprze ze wszistkich trynerów, ale…niy boło chymii chyba…pedzioł, że niy wyciepnie po jednym szpilu…wyciep po dwóch.

We miyndzyczasie wyciepuje cołki markyting bo…łon som chyba niy wie, o co mu łazioło, ale ich wyciyp. Możno piyniyndzy niy chcioł im dować. A, że ftoś tam musi cosik udować, że robi to pochytoł jakiś ludzi, co to ich żodyn niy zno, niy widzioł nawyt na łocy, a ponoć lotajom ze smyczami ze Piasta po sztadionie Ruchu.

Cztyry:

Wzion chopa, co ze marszu mioł robić wyniki, a kiery nigdy tych wyników łod razu niy mioł. Tukej trza pedzieć, że tryner Fornalak mo łostać na nostympny syzon.

Piynć:

Wszyndzie godo, że Ruch je na dobryj drodze, że eRka pochytoł, że dług mniyjszy, ale co je prowda? Paczimy…dług poszoł połowa na akcje Ruchu, połowa na piyniondze. Ino, że jesce pora miysiyncy tymu chcioł wylyź ze giełdy i akcjów by niy boło. Piyniondze spłacioł jakiś podmiot zewnyntrzny, ale tyż chce akcje. Zaroz łokoże sie, że Paterman tych akcjów mo coroz mynij, bo wystarczy, że jedyn udziałowiec kupi reszta łod reszty i co? I Wynkszość może mieć fto inkszy.

Szyść:

Zwalnio pracowników, kiere do klubu robiom robota, ale ino tych, co ta robota robiom. I tak na przikład rzecnik, dyryktor szportowy, drugi dyryktor, drugi tryner i reszta co nic niy robiom som dalyj. Na co? Ino prezys wie.

Siydym:

Niy dostowomy licyncji na pierwszo liga, bo sprawozdanio niy boło, som jesce jakieś długi wobyc pracowników klubu i we urzyndach…to łoznaczo, że na drugo liga tyż niy momy licyncji, bo wymogi som fest podobne. Łokazuje sie, że somy we tyj samyj rzici, co my byli wcześnij ino inaczyj sie to nazywo.

Osiym:

Łostatnio dobry news je jak sie poczito, że dyryktora Kapicy chcom zwolnić…jakich my casów dożyli?! Fto to widzioł?!

Podsumowanio:

Somy świadkami upadku klubu, kiery kochomy, wielbimy, a niykierzy ino i aż szanujom. Momy cztyrnoście Majstrów Polski, trzi Puchary Polski, bogato historio we Europie, a zarozki może nos nie być!

My, kybice patrzimy na to wszistko i muszymy reagować. Niy jutro, ale juz dzisioj! Niy mogymy pozwolić na kolesiostwo! Musi sam być normalnie! Bo ta eRka…fest krwawi…nie idzie patrzeć, jak umiero… to, że łona upado, to je jedno, ale my mogymy Jeij pomóc wstać!

Ze tego miyjsca, prosza o radykalne zmiany we zarzondzie Ruchu Chorzów. Ło rozwionzanie spraw licyncji czim pryndzyj i ło racjonalne myślenie łosób decyzyjnych we sprawach zatrudniyń i zwolniyń we klubie! Prosza ło niy mydlynie nom oczu! Mo być cołko prowda! Ino to może nos uratować. Radykalno zmiana! To zarzond mo ta kryw na rynkach! To zarzond biere łodpowiydzialność, za te wszistkie problymy! Ftoś powie, że niy? Zarzond wiedzioł kaj i na co włazi, obiecywoł…oszukoł mie, kybiców, wszistkich…

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.