Nowy tryner Ruchu – Dariusz Fornalak

We łostatnim tydniu wiela sie dzioło, a nojważniejszy news boł ło zmianie trynera. Na te stanowisko po Chouanie Ramonie Rotsy zarzond wybroł Dariusza Fornalaka. Łostatnio na konferyncji pedzioł co niyco o swojij robocie. Zapraszomy do lektury:

Dariusz Fornalak (Tryner Ruchu):

„Plan mój je bardzo prosty, bo momy miysionc kaj co trzi dni gromy szpil, cyli niy momy czasu na tryning. Jo przed szpilym ze Olimpiom społech ino po trzi godziny, analizujonc rywala i ileś tam szpilów Ruchu wcześniyjszych i terozki czeko mie to samo bo myśla, że czasu niy znojdymy i pedziołech to drużinie, że nosze analizy bydom fest łokrojone, bo zaroz czeko nos nostympny szpil. Powiym szczerze, że ta moja wizjo je prosto, wygrać jak nojwiyncyj szpilów.

Postawom we szpilu ze Olimpiom som bołech ciekawy. łoglondajonc szpil we Tychach i tyn ze Olimpiom, to myśla, że widzieli my inkszsy zespół, to tak na gorko. Jo niy lubia ocyniać na gorko bo umykajom fakty i nie godom tego coby kajś tam siebie gloryfikować, ale pedziołech to zawodnikom, że to we wielkij mierze je ich zasługa, że trynera Rotsy dzisioj niy ma we Ruchu.

Ale życie tocy sie dalyj, trza podyjmować szibkie decyzje i jo swoja decyzja ło prowadzyniu Ruchu podjoł we piynć minut. Na jakieś daleko sinżne plany niy ma terozki czasu. Wiymy kaj somy, że 5 punktów dzieli nos łod miyjsca barażowygo.

Łostało nom jedynoście szpilów i muszymy srobić maksymalno liczba punktów kiero nom pozwoli we 1 lidze łostać.

My muszymy pracować na wielu płaszczyznach, niystety we ciongu jednygo dnia je ciynżko, cy dwóch dni kiere dzielom nos łod nastympnygo szpilu. Łostatnio koncyntrowali my sie na stałych fragmyntach, ale i kryciu sztrefom. Musieli my to robić na stojonco, na szibko. Udało nom sie to łosiongnonć we szpilu ze Olimpiom. Na pywno je to plus, ale my koncyntrujymy sie na wielu rzecach. Staromy sie swoja wizja przekazać drużinie, ale to bydzie wprowadzane stopniowo.

Jo wiym, że łoni fest chcom, ale wystarcoła strata tora we 3 minucie we Tychach i niy boło chciejstwa. Łone same prziznali, że po stracie tego tora zloz ze nich cołki luft i żodyn niy mioł pomysłu co mo dalyj srobić na tym szpilplacu. Tryning myntalny tyż je potrzybny. Tam som 17sto, 18sto latkowie i jakie łone mogli nabiyrać doświadczynie wcześnij? Tyn szpilplac, te kybice tukej kiere łod prawie 100 lat zachowujom sie cołki czos tak samo, to je ich szkoła życio.

Kybiców sie za to szanuje, za to kocho jakie som. Niy zawsze pomagajom drużinie, jak we szpilu ze limpiom, ale to ino łostatnie piynć minut za co siesza sie niyzmiernie, ale takie je ich prawo. Łoni po to prziłażom na szpil bo chcom łoglondać wygrano swojij drużiny i jo sie im wcale niy dziwia.

Sytuacjo jako momy terozki je fest trudno, niy zawsze do sie wygrać i czasym trza sie cieszyć ze rymisu, a fusbalorzom je barzij ciynżko bo we takij sytuacji jesce nigdy nie byli.

Ze zarzondym niy godli my ło kilku planach, plan jest jedyn. Ruch utrzimać we 1 lidze.

Co do Gucia to boła moja inicjatywa, że przichodzonc do Ruchu, pod warunkiym, że Gucio wyrazi zgoda, że mo być, drugi warunek to Karol Michalski kiery je „łod szczału”, kierego niy musza uczić swojich zachowań i wiym, że niy byda musioł mu wiela rzecy tłumaczić. Rola Gucia je o tyle ważno, że kiedy ftoś niy zno zespołu, abo zno go pobiyżnie, ze poru szpilów to musi mieć kogoś fto tyn zespół mu przibliży. Bo wylyź przed tych fusbalorzy i udować, że sie ich zno to sie niy do. Beztosz kożdo godka ze Guciem ło tych fusbalorzach pozwalo mi ich znać coroz lepij i pywnie moje błyndy dotyczonce składów tyż bydom ze czasym mniyjsze.

Ze Chojniczankom czeko nos trudny szpil, chocioż czasym życie pokozało, że takie szpile som łatwiyjsze, ale tu niy ma mondrych”.


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.