„Pasja do Ruchu to cosik naturalnygo” – wywiad ze Grzesiem Joszko – autorym „Niebieskich Majstrów”

Na codziyń mo rodzina, robota i jesce znojduje czas na bycie Kybicem Ruchu Chorzów. Tym razym znaloz chwila coby z nami pogodać. Fto? Autor ksionżki „Niebieskie Majstry” – Esiu Joszko:

Kiedy abo łod czego zacła sie Twoja pasjo?

G.J: Pasja do Ruchu to je cosik naturalnygo, jak żeś je rodowidy chorzowianin.

Co boło kluczym, że stwierdziołś „Ja. Jo chca łopowiydzieć historio Ruchu”?

G.J: Historio Ruchu chyba nigdy niy boła łopowiedziano do końca. We mojim łodczuciu chyba dzisioj juz je za późno aby to srobić tak rzetylnie ino na podstawie rozmów ze rodzinami przyd wojennych fusbalorzy, cy rylacji ze cajtungów. 
Łatwij je ze łokresym po wojnie, ale dalyj uważom, że som niekiere „biołe plamy” kere nigdy niy łostanom łodkryte.

Skond pomysł na ksionżka?

G.J: Niy boło pomysłu na ksionżka. To boła typowo spontaniczno akcja. Wszistkie dane łostały sebrane wcześnij i dopiyro wspólnie ze Neo ze Niebiescy.pl we paździyrniku wpadli my na pomysł wydania tyj ksionżki.
Łocywiście jakby niy szponsory to ta ksionżka niy powstała by we takij formie. Szczygólnie fest mocno pomogła Grupa Kapitałowo Fasing.

Ciynżko boło sebrać matyriały do ksionżki? Cołki czos podkreślosz, żeś je normalny Kybic Ruchu.

G.J: Na codziyń mom robota, rodzina wiync nie ma wcale lekko znalyźć czas na sbiyranie matyriałów.

Cy zatym, jak kożdy kybic, mosz jakigoś swojigo Idola? Ze łobecnych cy ze starszych casów?

G.J: Stawiom wyżyj Ernesta Wilimowskiego nad Gerarda Cieślika, doceniom tego drugigo, ale jednak „Ezi” to fusbalorz kiery zdecydowanie wyprzedzioł swoja epoka pod kontym podyjścia i zachowanio na szpilplacu i poza nim.

W ksionżce som niykiedy łopisy syzonu, cy pojedyńczych szpilów ze perspektywy Kybica. Wykorzystywołś własne wspomniynia. Dalyj mosz żywy łobroz tych casów?

G.J: Ino tego łostatnigo majstra Polski ze 1989 roku. Tyn sezon pamiyntom ze perspektywy świadomygo kybica siedzoncego na trybunie.

Twoja ksionżka to idzie pedzieć taki zbiór nojważniyjszych wydarzyń ze przeszłości Klubu. Idzie jom zatym uznać za obowionzkowo lektura do młodygo pokolynia fusbalorzy, kiere chcom szpilać we Ruchu Chorzów?

G.J: Jak najbarzij. Pojawioł sie pomys we mojij gowie, żeby ksionżka trefioła do kożdyj biblotyki szkolnyj we Chorzowie. Ta inicjatywa je we fazie ryalizacji i powinna sie zakońcyć jesce we tym miysioncu.

Powstowajom pomysły na tłumaczynie Twojij ksionżki, na gwara ślonsko, cy nawet łostatnio padła propozycjo tłumaczynio na angiylski. Ludzie chcom, coby ta historio „Niybieskich Majstrów” trefioła do wszistkich. Co ło tym myślisz?

G.J: Fest dobry pomysł. Ruch mo wiela Kybiców kiere niy znajom polskigo, wiync tłumaczynie na inne jynzyki by sie przidało.

Cy mosz juz jakiś pomysł na nostympno ksionżka?

G.J: Ja, mom. Je juz naszkryflane 100 sztron…treść niech na razie bydzie tajemnicom.

Prymiera ksionżki zbiegła sie ze powstaniym nowygo stowarzyszynio Kybiców „Wielki Ruch”. Obecnie bycie Kybicem Ruchu to nie je tako łatwo sprawa, a stowarzyszynie mo tchnonć nowygo ducha właśnie we Kybiców. Co sondzisz ło tym pomyśle?

G.J: Dobry pomysł. Jo sie juz zapisoł do stowarzyszynio i mom nadzieja, że srobi to wiela Kybiców. To możno bydzie nadziyja na lepsze jutro…

Na koniyc, jakbyś mioł we dwóch zdaniach zachyncić do zakupu Twojij ksionżki?

G.J: Propozycjo łobowionzkowo do Kybiców Ruchu Chorzów, chocioż wiym, że wielu ludzi krynci historia i łone tyż pewnie siengnom po ta ksionżka. Nikogo szpecjalnie nie trza zachyncać do jeij zakupu.

Koniyc

A sama ksionżka kupicie pode tym linkiym: Ksionżka „Niebieskie Majstry”


własne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.