Ruch Chorzów z licencją na grę w Ekstraklasie!

Komisja Ligii ds. Licencji PZPN podjął dzisiaj decyzję o przyznaniu licencji na grę w Ekstraklasie w następnym sezonie. Mecze będzie mógł rozgrywać na stadionie przy Cichej 6, dodatkowo klub otrzymał karę 10 tysięcy złotych.

Oto wszystkie postanowienia Komisji PZPN dotyczące „Niebieskich”:

Komisja odmówiła licencji na grę w rozgrywkach UEFA Ruchowi Chorzów w związku z sytuacją finansową, w szczególności rosnącym poziomem kosztów finansowych i w konsekwencji rosnącym poziomem zadłużenia krótkoterminowego.

Komisja objęła Ruch Chorzów nadzorem finansowym z powodu konieczności monitoringu bieżącej sytuacji finansowej oraz w zakresie realizacji ugód zawartych z pracownikami. Klub został jednocześnie zobowiązany do spłaty wszystkich ugód w uzgodnionych terminach bez prawa ich dalszego odraczania. Jednocześnie na klub nałożono ograniczenie łącznego poziomu wynagrodzeń piłkarzy do poziomu zadeklarowanego w złożonej prognozie finansowej.

Komisja nałożyła na Ruch Chorzów karę 10000 zł w związku z nieterminowym przedstawieniem niektórych informacji finansowych.

W komentarzu do podjętych decyzji Komisja ds. Licencji Klubowych zauważa, że w okresie funkcjonowania Komisji w tej kadencji, to jest w ostatnich trzech procesach licencyjnych dotyczących Ekstraklasy, następuje systematyczna poprawa zarówno jakości dokumentacji licencyjnej, jak i sytuacji finansowej klubów. W szczególności konsekwentnej poprawie ulega ochrona wierzycieli w zakresie tzw. zobowiązań licencyjnych. O powyższym świadczą między innymi następujące fakty:

Średnia rentowność klubów Ekstraklasy wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat (lata kalendarzowe 2012-2014) z -21,7% do -11%. Łączna strata klubów Ekstraklasy wynosiła w roku 2012 przeszło 70 mln zł, a w roku 2014 41 mln zł.
W 2014 roku 6 klubów wykazało zysk netto (uwzględniając przychody z transferów), podczas gdy w 2012 i 2013 roku liczba klubów z wykazanym zyskiem wynosiła odpowiednio 4 i 3.

Koszty wynagrodzeń (wszystkich pracowników, w tym głównie wynagrodzeń piłkarzy) w 2014 roku stanowiły 72% przychodów ze sprzedaży (czyli bez przychodów z transferów) podczas gdy w roku 2012 wskaźnik ten wynosił 78%.

Łączne saldo zobowiązań krótkoterminowych klubów Ekstraklasy (czyli tych, które są kluczowe z perspektywy bezpieczeństwa finansowego w najbliższym sezonie licencyjnym) na koniec 2014 roku było niższe o 13% w porównaniu z saldem na koniec 2013 roku.

Zdecydowanie spada skala zawieranych przez kluby ugód odraczających spłatę wynagrodzeń należnych piłkarzom. Przed sezonem 2013/14, 11 klubów zawierało takie ugody. Przed sezonem 2015/16 było to jedynie 5 klubów. Przed sezonem 2014/15 kluby Ekstraklasy zawarły z piłkarzami łącznie 193 ugody na łączną kwotę ponad 17 mln zł, przed obecnym sezonem jest to 89 ugód na kwotę ok. 10 mln zł

Jednocześnie Komisja zauważa, że modernizacja ogromnej większości stadionów w Ekstraklasie powoduje, że pomimo stałego podnoszenia kryteriów, zdecydowana większość klubów spełnia wszystkie wymogi licencyjne w zakresie infrastruktury. Komisja odnotowuje również zdecydowane zwiększenie zaangażowania klubów w szkolenie młodzieży co powoduje coraz lepszy poziom wypełniania wymogów sportowych w zakresie obowiązku prowadzenia drużyn młodzieżowych.


źródło: własne / PZPN

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.